Правила за ползване


Публикувана на: 1 юли 2016 г.
В сила от: 1 юли 2016 г.

I. Предмет

Настоящите Правила са предназначени за регулиране на отношенията между TIDIT и Посетителите на Уеб сайт Medal, и между TIDIT и Членовете на Платформата Medal, наричани за краткост „Членове на Medal“, които ползват функционалностите на Уеб сайт Medal и след вход с TIDIT ID.

II. Данни за собственика на Уеб сайт Medal

Собственик и администратор на Уеб сайт Medal e акционерно дружество с наименование „ТИДИТ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202934643, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, р-н "Сердика", ул. "Княз Борис I" № 195, вх. "Б", ет. 7, ап. 53, с адрес на извършване на дейността: Република България, гр. София, р-н "Слатина", ул. "Симеонов Век" № 17А, вх. "А", ет. 1, офис № 4, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с ДДС номер BG202934643, регистрирано като администратор на лични данни с идентификационен номер 406253 в Списъка на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни на Република България, тел.: 0892 218 585, e-mail: office@tidit.bg.

III. Съдържание и обхват на Уеб сайт Medal

Уеб сайт Medal е централизирано място за Членовете на Платформата Medal, предназначено за:

  • представяне на оферти за събиране и използване на медали;
  • представяне на търговци и търговските им обекти в Платформата Medal;
  • представяне на актуална информация за Платформата Medal;
  • представя на персонализирано съдържание;
  • връзка към управление на абонамента за Medal Wallet;
  • връзка към управление на TIDIT ID.

Уеб сайт Medal е достъпен на адрес http://medal.bg/ през браузър на компютър или смарт устройство. Уеб сайт Medal има допълнителни функционалности, достъпни само за Членове на Medal през интерфейс на услугата и след вход с TIDIT ID.

Уеб сайт Medal има основно информативна цел, като стремежът на TIDIT е Уеб сайт Medal да предостави възможност на Посетителите и Членовете на Medal да получат информация относно: възможностите за събиране и използване на Медали, валидните оферти за събиране и използване на Медали; търговците и търговските обекти участващи в Платформата Medal; персонализирано съдържание и връзка към основните функционалности на Medal Wallet и управлението на TIDIT ID.

TIDIT полага всички разумни усилия, за да поддържа на Уеб сайт Medal вярна, точна и актуална информация, като това не изключва възможността за възникване на обективни несъответствия или пропуски в предоставената информация, които ще бъдат своевременно отстранявани от администратора на Уеб сайта Medal.

IV. Права и задължения на страните

С присъствието си и ползването на Уеб сайт Medal се приема, че Посетителите и Членовете на Medal са се запознали с настоящите Правила, съгласни са с всички техни разпоредби и се задължават безусловно да ги спазват.

Правата и задълженията на Членовете на Medal във връзка с ползване на допълнителните функционалности на Уеб сайт Medal след вход с TIDIT ID са регламентирани и в „Общи условия за ползване на услугата Medal Wallet, Уеб сайт Medal Wallet и Мобилно приложение Medal Wallet“, които са били приети от Членовете на Medal преди да започнат да ползват Уеб сайт Medal.

Посетителите и Членовете на Medal се задължават да ползват Уеб сайт Medal добросъвестно и по предназначение, спазвайки всички норми на приложимото законодателство, като се задължават да не ползват софтуер, скриптове, програмни езици, или други технологии, които биха могли да създадат затруднения във функционирането и ползването на Уеб сайт Medal от трети лица.

Посетителите и Членовете на Medal се съгласяват, че настоящите Правила, както и ползването на Уеб сайт Medal не вменяват каквито и да било задължения за Посетителите и Членовете на Medal, освен изрично описаните в същите Правила и „Общи условия за ползване на услугата Medal Wallet, Уеб сайт Medal Wallet и Мобилно приложение Medal Wallet“, и произтичащи от закона. В тази връзка, Посетителите и Членовете на Medal се съгласяват, че в настоящите Правила не са налице неравноправни клаузи по смисъла на Закона за защита на потребителите, като в случай, че определен Посетител или Член на Medal счита, че някоя клауза е неравноправна, то същият следва да преустанови незабавно ползването на Уеб сайт Medal.

Неспазването на настоящите Правила може да доведе до блокиране или деактивиране на Абонамента на даден Член на Medal за Medal Wallet от страна на TIDIT, което съответно би ограничило възможността за пълноценно ползване на функционалности на Уеб сайт Medal.

Деактивиране на Абонамента за Medal Wallet, както и деактивиране на TIDIT профила, прекратява и правото на Членовете на Medal за ползване на допълнителните функционалности на Уеб сайт Medal след вход с TIDIT ID.

V. Характеристики на ползването на Уеб сайт Medal

Ползването на Уеб сайт Medal от Посетителите и Членовете на Medal представлява неговото зареждане, разглеждане или възпроизвеждане на поместеното съдържание или част от него, навигиране, натискане на линкове и др. действия.

Ползването на Уеб сайт Medal е доброволно и напълно безплатно.

Посетителите и Членовете на Medal са уведомени и се съгласяват, че Уеб сайт Medal съдържа различни функционалности, като същите са достъпни в различна степен за Посетителите и Членовете на Medal, в зависимост от това дали ползването на Уеб сайт Medal се извършва след вход с TIDIT профил и при активен абонамент за Medal Wallet.

Публичните функционалности на Уеб сайт Medal включват неизчерпателно изброено: информация за активните към момента оферти на TIDIT за събиране и използване на Медали, връзка към активиране на услугата Medal Wallet, връзка към Помощен център TIDIT.

Допълнителните функционалности на Уеб сайт Medal включват неизчерпателно изброено: персонализирани оферти за Членовете на Medal според предпочитанията им, потреблението им и местоположението им; информация за разполагаемите Медали, с връзка към Уеб сайт Medal Wallet, като Интерфейс за ползване на услугата Medal Wallet.

В случай на противоречие между настоящите Правила и „Общи условия за ползване на услугата Medal Wallet, Уеб сайт Medal Wallet и Мобилно приложение Medal Wallet“, последните имат предимство.

VI. Права върху интелектуалната собственост

Съдържанието в Уеб сайт Medal е защитено от приложимите нормативни актове в областта на интелектуалната собственост, като цялото съдържание е собственост на TIDIT или се използва от TIDIT, съгласно получен лиценз или разрешение.

Съдържанието на Уеб сайт Medal обхваща (включително, без изброяването да е изчерпателно) всички текстове, форматирането, избора, координацията и подредбата на материалите на Уеб сайт Medal, както и изображенията, графиките, анимираните изображения, инструментите, приложенията, рекламите, видео клиповете, музиката, звуците, текстовото съдържание, фотографските изображения, марките (включително заявените такива с незавършен процес на регистрация), търговски наименования, логата, както и други материали и информация, поместена на Уеб сайт Medal. Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието принадлежат на TIDIT, Партньорите и/или съответните лицензодатели и лицензополучатели.

Съдържанието (или части от него) на Уеб сайт Medal не може да бъде копирано, да бъде изследвано с оглед механизма му на създаване, декомпилирано, разделяно на части, изменяно, публикувано на други интернет сайтове, променяно или по друг начин разпространявано, лицензирано и прелицензирано, или прехвърляно под каквато и да е форма, освен след получаването предварително, изрично, писмено съгласие от TIDIT за подобно действие.

Нищо, съдържащо се на Уеб сайт Medal, не може да се счита, приема или тълкува директно или индиректно като предоставяне на съгласие, лиценз или право за търговско ползване на марки на TIDIT или каквито и да е материали и информация, поместени на Уеб сайт Medal и защитени от права на интелектуална собственост, без предварителното, изрично, писмено разрешение на TIDIT или съответно на неговите Партньори.

Посетителите и Членовете на Medal запазват в пълен обем собствеността върху притежаваното от тях съдържание, което генерират в процеса на ползване на Уеб сайт Medal, като с последното действие предоставят на TIDIT глобално (в световен мащаб), неексклузивно, безвъзмездно, безсрочно, прехвърлимо и неограничено по друг начин право да използва, копира, променя, разпространява, публикува и обработва такова съдържание, без необходимост от последващо съгласие от страна на Посетителите и Членовете на Medal. Така описаното право, предоставено на TIDIT, се прекратява с деактивиране на Абонамента за услугата Medal Wallet от Членовете на Medal.

VII. Отговорност. Изключване и ограничаване на отговорността

Посетителите и Членовете на Medal ползват Уеб сайт Medal на своя отговорност, като се съгласяват, че TIDIT не носи отговорност за преки, косвени, директни и индиректни имуществени и/или неимуществени вреди и /или пропуснати ползи, възникнали в резултат на достъпа, или прекратен и/или прекъснат достъп на Посетителите и Членовете на Medal до Уеб сайт Medal, както и за всякакви други вреди, възникнали във връзка с ползването на Уеб сайт Medal от тях, в това число и относно начина, по който Уеб сайт Medal би могъл да въздейства на Посетителите и Членовете на Medal. TIDIT не гарантира, че Уеб сайт Medal непрекъснато и през цялото време е защитен, безопасен, функционира правилно без прекъсване и без наличието на други проблеми, свързани с ползването му от Посетителите и Членовете на Medal.

Уеб сайт Medal може да съдържа препратки към други уеб сайтове, притежавани и поддържани от трети лица, различни от TIDIT, като Посетителите и Членовете на Medal се съгласяват, че тези препратки са предоставени единствено за тяхно удобство и TIDIT не носи отговорност и по никакъв начин не е обвързан от съдържанието на тези уеб сайтове, като не гарантира достоверността на предоставената в тях информация, описание на услуги, защита на предоставената от Посетителите и Членовете на Medal лична информация и др. При възникнали въпроси във връзка с информацията в тези уеб сайтове, както и по отношение на начина на ползването на същите, Посетителите и Членовете на Medal следва да се обръщат директно към собствениците и администраторите на тези уеб сайтове.

TIDIT не гарантира точността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, връзките и другите средства, съдържащи се в материалите на Уеб сайт Medal, включително и тези, достъпни след осъществен вход с TIDIT ID, като си запазва правото да прави корекции по всяко време без предварително уведомяване на Посетителите и Членовете на Medal.

TIDIT има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на настоящите Правила и/или нерегламентирано ползване на Уеб сайт Medal.

В случай че което и да е от горните ограничения и изключване на отговорността от страна на TIDIT не е разрешено от закона, то отговорността на същото следва да се счита за изключена/ограничена в пълната степен, разрешена от приложимото законодателство.

VIII. Бисквитки (Cookies)

Подобно на много други уеб сайтове, Уеб сайт Medal използва бисквитки (cookies). Подробна информация за значението и използването на бисквитките, естеството на събираната чрез тях информация и др. се съдържа в Политиката за бисквитките на TIDIT, която представлява неразделна част от настоящите Правила. С присъствието си и ползването на Уеб сайт Medal се приема, че Посетителите и Членовете на Medal, които ползват Уеб сайт Medal, са се запознали с Политиката за бисквитките на TIDIT и са съгласни с всички нейни разпоредби.

TIDIT има правото да поставя различни бисквитки за Посетителите и Членовете на Medal, които са осъществили достъп до Уеб сайт Medal с или без вход с TIDIT ID, така, както е указано в предоставената в Уеб сайт Medal информация за използваните бисквитки.

IX. Сигурност и защита на личните данни на Посетителите и Членовете на Medal ползващи Уеб сайт Medal

TIDIT зачита правото на всеки Посетител и Член който ползва Уеб сайт Medal, на неприкосновеност и защита на личните му/й данни. Подробна информация за събирането и ползването на лични данни на Посетителите и Членовете на Medal се съдържа в Политиката за поверителност на TIDIT, която представлява неразделна част от настоящите Правила. С присъствието си и ползването на Уеб сайт Medal се приема, че Посетителите и Членовете на Medal са се запознали с Политиката за поверителност на TIDIT, съгласни са с всички нейни разпоредби и се съгласяват, че TIDIT има право да обработва личните им данни, включително и предоставените от Посетителите и Членовете на Medal лични данни, когато последните действат в качеството си на представители на трети лица, съгласно описания в Политиката за поверителност на TIDIT начин.

Членовете на Medal, които осъществят достъп до Уеб сайт Medal посредством вход с TIDIT ID, могат да ползват допълнителните му функционалности на база данните, събирани и обработвани съгласно Политиката за поверителност на TIDIT и списък с Потребителски данни при ползване на услугата Medal Wallet, достъпни като информация в интерфейсите на услугата.

X. Изменение на Правилата

Посетителите и Членовете на Medal се съгласяват, че TIDIT има правото едностранно да променя, да добавя или премахва части от настоящите Правила по всяко време, като за актуална и валидна в отношенията между страните следва да се счита последната редакция на Правилата, поместена на Уеб сайт Medal. Промените влизат в сила веднага след публикуването им в Уеб сайт Medal, като се приема, че Посетителите и Членовете на Medal се съгласяват с новите Правила от момента на ползването на Уеб сайт Medal след промяната им по гореописания начин, без да е необходимо изрично уведомление от TIDIT в тази връзка.

Членовете на Medal се съгласяват, че евентуални промени във функционалности при ползването на Уеб сайт Medal, след осъществен вход с TIDIT ID, не налагат приемане на нови „Общи условия за ползване на услугата Medal Wallet, Уеб сайт Medal Wallet и Мобилно приложение Medal Wallet“.

В случай, че Член на Medal не е съгласен с някоя от разпоредбите на настоящите Правила, същият следва да прекрати ползването на функционалностите на Уеб сайт Medal, или да деактивира Абонамента за Medal Wallet и своя TIDIT ID. В случай, че Посетител не е съгласен с някоя от разпоредбите на настоящите Правила, същият следва да прекрати ползването на функционалностите на Уеб сайт Medal.

XI. Общи разпоредби

Страните се съгласяват, че в случай че някоя/и от клаузите в настоящите Правила се окаже/окажат недействителна/и, това няма да доведе до недействителност на Правилата като цяло, или на други техни разпоредби. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

За всички въпроси, неуредени в настоящите Правила, следва да се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство. Приложимо към евентуални спорове между TIDIT и Посетителите или Членовете на Medal ще бъде правото на Република България, като при непостигане на съгласие между страните, спорът следва да бъде отнесен до компетентния български съд, с местна подсъдност в град София.

XII. Дефиниции

Абонамент - договор между TIDIT и Ползвател за ползване на определена абонаментна услуга, предоставяна от TIDIT;

Допълнителен потребител - всяко трето физическо лице, обозначено от Ползвателя чрез Идентификатор и определено от него като лице, имащо право на TIDIT ID и право и да потребява Услугите на TIDIT от името и за сметка на Ползвателя;

Идентификатор - уникална комбинация от символи, с които Потребителят може да се идентифицира еднозначно пред TIDIT или пред трети страни;

Интерфейс на TIDIT (Интерфейс на услуга на TIDIT, Интерфейс на услуга) - софтуерно или мобилно приложение, поддържано и администрирано от TIDIT, и предназначено за корпоративно и продуктово представяне, абонамент, ползване, управление и помощна информация за съответната услуга, поотделно или в комбинация;

Клиент - пълнолетно и дееспособно физическо или надлежно регистрирано юридическо лице, на което TIDIT предоставя Услуги в качеството му на Ползвател, въз основа на сключен договор за предоставяне на Услуги, включително и чрез приемането на общи условия на предоставяната Услуга;

Медали - виртуални права, които се събират от Членовете на Medal на Платформата Medal при извършване на определена потребителска или социална активност при търговци участващи в платформата, регистрирана като medal събитие по правилата на оферта на TIDIT при търговеца. Медалите могат да бъдат използвани срещу награди при търговци за използване на медали при определения от Платформата Medal курс;

Основен потребител - физическото лице, регистрирало и активирало TIDIT ID като физическо лице. Основният потребител управлява TIDIT ID, своя профил и профилите на Допълнителните потребители и потребява Услугите на TIDIT като Ползвател;

Партньор - всяко лице, което се намира в договорни отношения с TIDIT и което съдейства при предоставянето на Услуги на TIDIT. Партньори на TIDIT могат да бъдат оператори на програми за лоялност, служители на партньори на TIDIT, доставчици на удостоверителни услуги, онлайн платформи и онлайн рекламни мрежи, оператори на платежни системи и др.;

Платформа Medal - платформа обединяваща услуги за бизнес клиенти, благотворителни организации, Партньори и Разработчици, чрез които крайни клиенти събират и използват виртуални единици, наречени Медали;

Ползвател - физическо или юридическо лице, което има активен TIDIT ID и е придобило всички права и задължения за ползване на услуги предоставяни от TIDIT. Ползватели могат да бъдат Клиенти, Партньори, Разработчици и други;

Помощен център TIDIT – Интерфейс на TIDIT, предоставящ помощна информация за TIDIT профил и Услуги на TIDIT, достъпен на интернет адрес http://help.tidit.bg/ или през интерфейсите на услуги на TIDIT;

Посетител - физическо лице, което е достъпило Интерфейс на TIDIT от свое име, или от името и като представител на друго лице. Посетител може да бъде и всеки един Потребител към Ползвател, който не се е идентифицирал със своя TIDIT профил;

Потребител - физическо лице с профил, създаден към TIDIT ID на Ползвател и придобило всички права и задължения за ползване на услуги предоставяни от TIDIT. Потребителите на физическо лице са Основния и Допълнителните потребители. Потребителите на юридическо лице са Представляващия и Служителите;

Представляващ - физическото лице регистрирало и активирало TIDIT ID на юридическо лице, което е овластено да представлява юридическото лице съгласно закона или по силата на нотариално заверено пълномощно. Представляващият управлява TIDIT ID, своя профил и профилите на Служителите, и потребява Услугите на TIDIT от името и за сметка на Ползвателя;

Правила - настоящите Правила за ползване на Уеб сайт Medal http://medal.bg/;

Разработчик - физическо или юридическо лице, което разработва приложен софтуер;

Служител - всяко трето физическо лице, обозначено от Ползвателя чрез Идентификатор и определено от него като лице, имащо право на TIDIT ID и право и да потребява Услугите на TIDIT от името и за сметка на Ползвателя;

Уеб сайт Medal - Интерфейс на TIDIT, предоставящ информация за услугата „Събиране и използване на медали“, в това число частичен достъп до информация от интерфейса за ползване на Medal Wallet и управление на TIDIT ID достъпен на адрес http://medal.bg/ или през интерфейсите на услугата Medal Wallet.

Услуга - всяка добавена стойност, предоставяна на контрагенти чрез осигуряването на достъп до професионални умения, информационни, софтуерни и технически ресурси от TIDIT, които се ползват въз основа на споразумение за абонамент под формата на приети Общи условия и/или чрез сключен договор;

Членове на Платформата Medal (Членове на Medal) –потребителите на Medal Wallet (основни или допълнителни потребители), с активиран абонамент или разрешен достъп за ползването на услугата, в зависимост от потребителския им профил към TIDIT ID на Ползвателя, активирал абонамента;

Medal събитие - определена потребителска, социална или друг тип активност от ежедневието на Потребителите, предприета от Член на Medal, която е надлежно регистрирана от участник в Платформата Medal и обработена от оператора на платформата, с цел събиране на Медали;

Medal Wallet (Събиране и използване на Медали) – услуга за събиране и използване на Медали, предназначена за крайни клиенти – Членове на Medal, представляваща част от Платформата Medal;

TIDIT - „ТИДИТ“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202934643, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, р-н "Сердика", ул. "Княз Борис I" № 195, вх. "Б", ет. 7, ап. 53, с адрес на извършване на дейността: Република България, гр. София, р-н "Слатина", ул. "Симеонов Век" № 17А, вх. "А", ет. 1, офис № 4, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с ДДС номер BG202934643, регистрирано като администратор на лични данни с идентификационен номер 406253 в Списъка на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни на Република България, тел: 0892 218 585, e-mail: office@tidit.bg;

TIDIT ID (TIDIT профил) - единен профил на Ползвател, осигуряващ достъп до Услугите, предоставяни от TIDIT, при условие, че Ползвателят отговаря на всички условия за ползване на съответната Услуга. TIDIT ID има минимум следните данни: един Ползвател, един Основен потребител или Представляващ, един активен Идентификатор на Потребител.