Направи поръчка от електронен магазин shop.bionat.bg, използвай своите медали при курс 100 | за лев и събери по 7| на всеки 100 използвани.

Използвай медали за използвай медали за всички продукти на shop.bionat.bg

7 медала / 100 използвани медала

Артикули, за които не се събират медали: Доставка и опаковане
Категории: Здраве и красота
Валидност: 4 август 2017 г. - 4 август 2018 г.
Общи условия:
Ограничителни условия според правилата и изисквания на услугата Medal Wallet:
Офертата на ТИДИТ при търговеца не е валидна за клиенти, направили поръчка като юридически лица, както и за малолетни физически лица.
Нареждането за използване на медали се извършва от Член на Medal чрез въвеждането на неговия ПИН код или парола през уеб сайт на услугата Medal Wallet.
Използването на медали за Награда по офертата на ТИДИТ при „Бионат” ЕООД, може да изисква последващо разрешение от разрешаващ потребител, ако такъв е определен.

Ограничителни условия според офертата на TIDIT при Търговеца:
Използването на медали за заявено награждаване от уеб сайт на „Бионат” ЕООД се инициира от Членовете на Medal чрез избор на метод на плащане „с медали онлайн“.
Медалите за събиране от използване се изчисляват върху общата стойност на награждаването в медали, без цената на доставката, ако такава е приложима.
Наградите се получават от Членовете на Medal срещу използваните от тях медали по офертата. Наградите нямат паричен еквивалент и не се заплащат в лева при търговеца.
Медали при използването се събират след награждаване и стават разполагаеми в срока за надлежно потвърждаване.
Медали по тази оферта от използването не се събират при наличие на по-приоритетна оферта на ТИДИТ при „Бионат” ЕООД.
Награждаването по офертата на ТИДИТ при „Бионат” ЕООД не е обвързано с покупка при търговеца и не следва да се счита за насърчаване закупуването на стоки от съответния търговец. Членовете на Medal следва да направят самостоятелно проучване за качеството на наградата и за финансовата изгода от награждаването, сравнено с конкурентни продукти.
ТИДИТ не е квалифициран да действа като съветник, агент, представител или посредник на Търговеца и не отговаря за качеството на предлаганите от търговеца продукти, получени като награда от Члена при заявяване на награждаване.
ТИДИТ не е страна в правоотношения било то договорни и/или извъндоговорни между „Бионат” ЕООД, неговите клиентите и членовете на Medal, и съответно не носи и не може да носи отговорност за вреди, причинени във връзка с отношения между Търговеца и клиент/Член на Medal. Клиентите на Търговеца/Членовете на Medal следва да предявяват всякакви свои бъдещи претенции към „Бионат” ЕООД, в качеството му на доставчик на продуктите.
Членовете на Medal имат задължението за добросъвестното изпълнение на всички данъчни задължения възникнали или произтичащи от получаването на Медали и използването на последните за получаване на Награди, или други облаги получени при ползване на услугата Medal Wallet. Обявяването и декларирането на всички данъчни задължения от ползването на услугата по събиране и използване на Медали, които могат да възникнат за Член на Medal, не са задължение на TIDIT.

Политика по оспорване и анулиране:
Член на Medal може да оспорва награждаване по настоящата оферта съгласно правилата за оспорване, като приложи документи и информация, потвърждаващи основанието за оспорване от тип „референтен номер“.
„Бионат” ЕООД има право да анулира Награждаване по настоящата оферта съгласно правилата за анулиране, като приложи референтен номер на документ потвърждаващ основанието за анулиране.
Анулиране може да се извърши и служебно от ТИДИТ в следствие на затворена процедура по оспорване или доказано в процеса на мониторинг неправомерно заявено награждаване.
Търговски обекти и начини на ползване
Уеб сайтове
  • NЗаявяване на награда от уеб сайт
    Избери начин на плащане "С медали онлайн" в сайта на търговеца и потвърди с въвеждане на паролата си и натискана на бутона "Нареди" на страницата в сайта Medal Wallet.